Office: 076 341 549 - 50 Hotline: 081 892 9441 , 093 749 1824
Menu
Special Trip with Special Deal !!
Book Now
The Crystal Tour
Book Now
Phuket is the Popular Travel Destination in the world
Book Now
Kayaking
Book Now
Travel World
Book Now


How to book with us ?Step 1 - เลือก และ จอง

เลือกโปรแกรมทัวร์ และทำรายการจองเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม booking now

 

 


Step 2 - ตรวจสอบ และ กรอกข้อมูล

ตรวจสอบรายการจองให้เรียบร้อย หลังจากนั้นทำรายการกรอกข้อมูลผู้จองเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม Submit

 

 


Step 3 - สรุปรายการจองทั้งหมด

หน้าสรุปรายละเอียดผู้จอง ตรวจสอบความถูกต้องของการจองให้เรียบร้อย อ่านเงื่อนไขการจอง หลังจากนั้น คลิกที่ปุ่ม I Agree เพื่อเรียก ปุ่ม ช่องทางการขำระเงินต่อไป

 

 


Step 3.1 - สรุปรายการจอง เลือกช่องทางการชำระเงิน

เลือกช่องทางการชำระเงินที่ลูกค้าสะดวก ที่ปุ่มชำระด้านล่าง

 

 


Step 4 - เสร็จสิ้นกระบวนการ

สรุปรายการจองทั้งหมด ในกรณีที่ลูกค้าต้องการชำระเงินผ่าน Bank Transfer ระบบทำการจัดส่งรายละเอียดช่องทางการชำระเงิน ไปยังทางอีเมลของลูกค้าทำรายการ

 

 


โอน และ ยืนยัน

ในกรณีที่ลูกค้าสะดวกชำระผ่าน Bank Tansfer ระบบจะมีหน้ายืนยันการชำระเงินให้ลูกค้ายืนยันการชำระเงินเพื่อแจ้งให้ทีมงานรับทราบในการชำระเงินของลูกค้า หลังจากยืนยันแล้วทีมงานจะส่งอีเมลแจ้งให้ลูกค้าทราบภายใน 1 ชั่วโมง ( หมายเหตุ - หลังจากที่ลูกค้าชำระเงินแล้ว โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงิน จนกว่าจะมีการแจ้งยืนยันจากทีมงาน )

 

 


Thank you